Επίπεδα – Κατατακτήριο Τεστ

Τα γενικά προγράμματα του Κέντρου καλύπτουν όλα τα επίπεδα γνώσης της ελληνικής γλώσσας από το αρχικό μέχρι το επίπεδο τελειοποίησης. Η διάκριση σε βαθμίδες έγινε με βάση την κατηγοριοποίηση που θέτει το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης.

Μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας

Για την καλύτερη κατάταξη του σπουδαστή σε ένα πρόγραμμα, όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες σπουδές στην ελληνική γλώσσα(προηγούμενα σχολεία, περίοδος και ώρες παρακολούθησης, βιβλία και εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκαν κ.λ.π.) θα πρέπει να έχουν σταλεί στο Κέντρο εγκαίρως.

Προαιρετικά μπορείτε να συμπληρώσετε online το κατατακτήριο τεστ. Εναλλακτικά μπορείτε να το κατεβάσετε σε αρχείο Microsoft Word ή PDF, να το συμπληρώσετε και να το στείλετε στο Κέντρο με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Παρακαλούμε συμπληρώστε ότι γνωρίζετε χωρίς να χρησιμοποιήσετε βοηθήματα (π.χ. λεξικά, γραμματική, κλπ.)

Επιπλέον μπορείτε να εκτιμήσετε το επίπεδό σας στην ελληνική γλώσσα βάσει της περιγραφής των επιπέδων του Κέντρου που ακολουθεί.

Αντιστοιχία μεταξύ επιπέδων του ΛΕΞΙΣ & του Πιστοποιητικού Επάρκειας Ελληνομάθειας

Επίπεδα ΛΕΞΙΣ A1 A2 + A3 B1 + B2 B3 + C1 C2 C3 + D
Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο (CEFR) A1 A2 B1 B2 C1 C2
Πιστοποιητικό Επάρκειας Ελληνομάθεοας
(πριν 2011)
A1 A2 B1 B2 C1 C2
Πιστοποιητικό Επάρκειας Ελληνομάθειας
(μετά 2010)
A B C D

Επίπεδα και Διδακτικοί Στόχοι

Το Κέντρο, ακολουθώντας την παραπάνω βασική διάκριση, διαφοροποιεί πιο ειδικά τα εξής επίπεδα και προσδιορίζει σε γενικές γραμμές ως εξής τους διδακτικούς στόχους για το καθένα απ’ αυτά:

Βασικό 1 (Α1) – για αρχάριους μαθητές

a. μορφολογία/σύνταξη: εισαγωγή στην ελληνική γλώσσα, εξοικείωση με το ελληνικό αλφάβητο, γραφή και ανάγνωση, κλίση ρημάτων στον ενεστώτα, βασικές κατηγορίες ουσιαστικών και επιθέτων στην ονομαστική και την αιτιατική ενικού, εμπρόθετα του τόπου και του χρόνου κ.α.

b. λεξιλόγιο/επικοινωνιακές λειτουργίες: Βασικό λεξιλόγιο. O σπουδαστής θα είναι σε θέση να κάνει συστάσεις, να δίνει βασικές πληροφορίες για τον εαυτό του ή άλλα πρόσωπα, να περιγράφει βασικές δραστηριότητες, να συμμετέχει σε στοιχειώδεις καθημερινούς διαλόγους.

Βασικό 2 (Α2)

a. μορφολογία/σύνταξη: πληθυντικός αριθμός βασικών κατηγοριών ουσιαστικών και επιθέτων στην ονομαστική και την αιτιατική, απλός μέλλοντας και απλή υποτακτική των ενεργητικών ρημάτων της α’ και β’ συζυγίας, πρώτη γνωριμία με τον αόριστο κ.α.

b. λεξιλόγιο/επικοινωνιακές λειτουργίες: Εμπλουτισμός του βασικού λεξιλογίου. Ο σπουδαστής θα μπορεί να αναφέρεται στις τρεις βασικές διαστάσεις του χρόνου (παρόν, παρελθόν, μέλλον), να μιλάει απλά και σύντομα για θέματα καθημερινού ενδιαφέροντος (π.χ. κατοικία, καιρός κ.α.), να κάνει απλές περιγραφές και συγκρίσεις, να συμμετέχει σε απλούς καθημερινούς διαλόγους.

Βασικό 3 (Α3)

a. μορφολογία/σύνταξη: αόριστος ομαλών και ανωμάλων ρημάτων της ενεργητικής φωνής, προσωπική αντωνυμία σε πτώση ονομαστική, αιτιατική και γενική, απλή προστακτική, α’ υποθετικός λόγος (του πραγματικού), εισαγωγή στα μεσοπαθητικά ρήματα, γενική πτώση ουσιαστικών και επιθέτων, αντωνυμίες, σύνδεσμοι, κυρίως παρατακτική σύνδεση προτάσεων κ.α.

b. λεξιλόγιο/επικοινωνιακές λειτουργίες: Περαιτέρω εμπλουτισμός του βασικού λεξιλογίου. Ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να εκφράζεται προφορικά και γραπτά σε συνήθεις καθημερινές καταστάσεις με απλό λόγο και να κατανοεί απλά κείμενα, ανακοινώσεις, οδηγίες και συνομιλίες επάνω σε γνώριμα θέματα.

Μέσο 1 (Β1)

a. μορφολογία/σύνταξη: οριστική των υπόλοιπων χρόνων της ενεργητικής φωνής και σημαντικών μεσοπαθητικών ρημάτων, διάκριση του ποιού ενεργείας, χρονικοί, αιτιολογικοί, εναντιωματικοί σύνδεσμοι και υποτακτική σύνδεση προτάσεων, β’ υποθετικός λόγος (του μη πραγματικού) κ.α.

b. λεξιλόγιο/επικοινωνιακές λειτουργίες: ο σπουδαστής αναπτύσσει θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος (π.χ. οικογένεια, υγεία, εργασία κ.α.), αφηγείται εκφράζοντας χρονικές σχέσεις και συμμετέχει σε συζητήσεις επάνω σε γνώριμα θέματα εκφράζοντας την άποψή του και διατυπώνοντας επιχειρήματα.

Μέσο 2 (Β2)

a. μορφολογία/σύνταξη: παθητική φωνή, ερωτηματικές και αναφορικές αντωνυμίες και επιρρήματα, υποθετικοί λόγοι, μετοχές, ειδικές κατηγορίες ουσιαστικών και επιθέτων.

b. λεξιλόγιο/επικοινωνιακές λειτουργίες: διεύρυνση του λεξιλογίου ανά θεματικές ενότητες, πρώτη γνωριμία με την λαϊκή γλώσσα (παροιμίες) και την επίσημη (σύνταξη επίσημης επιστολής).

Μέσο 3 (Β3)

a. μορφολογία/σύνταξη: ολοκλήρωση της βασικής γραμματικής (ιδιόκλιτα ουσιαστικά, σύνθετα ρήματα, υποτακτική σύνδεση προτάσεων κ.α.).

b. λεξιλόγιο/επικοινωνιακές λειτουργίες: περαιτέρω διεύρυνση του λεξιλογίου με άξονα διάφορες θεματικές ενότητες, πρώτη επαφή με σύντομα κείμενα από εφημερίδες ή περιοδικά ή απλά λογοτεχνικά κείμενα.Ο σπουδαστής πρέπει να είναι σε θέση να εκφράζει με σχετική επάρκεια απόψεις και συναισθήματα και να επικοινωνεί σε μια ποικιλία καταστάσεων.

Προχωρημένο 1 (Γ1)

a. μορφολογία/σύνταξη: επανάληψη και εμβάθυνση σε ζητήματα ιδιαίτερης δυσκολίας από την ήδη διδαγμένη γραμματική και έμφαση στην παραγωγή σύνθετου λόγου με υποτακτική σύνδεση προτάσεων.

b. λεξιλόγιο/επικοινωνιακές λειτουργίες: ικανότητα επικοινωνίας σε ευρύ φάσμα καταστάσεων, με δυνατότητα κατανόησης και χρήσης ιδιωματικών εκφράσεων που αφορούν στο σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Κατανόηση απλών κειμένων του ημερήσιου και περιοδικού τύπου καθώς και επιλεγμένων λογοτεχνικών κειμένων.

Προχωρημένο 2 (Γ2)

a. μορφολογία/σύνταξη: διδασκαλία σύνθετων ρημάτων με αρχαία ρίζα που συναντώνται στην νέα ελληνική γλώσσα και έμφαση στη χρήση τους μέσα από λεξιλογικές ασκήσεις ή ελεύθερη παραγωγή λόγου.

b. λεξιλόγιο/επικοινωνιακές λειτουργίες: αυθεντικά κείμενα αυξημένης δυσκολίας, με κύριο στόχο τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου και την άσκηση στη χρήση ιδιαίτερων γλωσσικών δομών μέσα από κοινωνικά θέματα. Κατανόηση αυθεντικών ηχογραφημένων αποσπασμάτων από το ραδιόφωνο ή ή αποσπασμάτων από τηλεοπτικές εκπομπές και παραγωγή λόγου που βασίζεται σ’ αυτά.

Προχωρημένο 3 (Γ3)

a. μορφολογία/σύνταξη: Σύνθετα αρχαιότροπα ρήματα με εσωτερική αύξηση που συναντώνται σπανιότερα στη νέα ελληνική, κείμενα με στοιχεία καθαρεύουσας, συχνές αναφορές σε φαινόμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματικής, λόγιες εκφράσεις και ιδιωματισμοί από την καθαρεύουσα, παροιμίες.

b. λεξιλόγιο/επικοινωνιακές λειτουργίες: Βασικός στόχος είναι η παραγωγή λόγου με ευχέρεια, η ακρίβεια στην περιγραφή με τη χρήση διευρυμένου λεξιλογίου, καθώς και η διάκριση του διαφορετικού ύφους κάθε κειμένου. Επιδιώκεται εξοικείωση με τη λόγια μορφή της γλώσσας. Η επικοινωνία γίνεται σε κανονικό ρυθμό.

Επίπεδο τελειοποίησης (Δ)

Συνέχιση της προσέγγισης των λόγιων στοιχείων της γλώσσας μέσα από κείμενα από τον τύπο, την ελληνική λογοτεχνία και την επιστήμη. Ιδιωματισμοί, ορολογία, ετυμολογικές αναφορές. Συμμετοχή των σπουδαστών σε συζητήσεις που ακολουθούν μετά από διαλέξεις ειδικών επιστημόνων ή καλλιτεχνών εντός ή εκτός τάξης.